Bosch

ir H Bosch publiceerde een formule die beschrijft hoe getij in het oppervlaktewater zich voortplant in een watervoerende laag onder een deklaag met watervoerende sloten.

Bruggeman

ir. G.A. (Gijs) Bruggeman publiceerde een overzichtswerk met ruim 1100 analytische oplossingen voor grondwaterstromingsvraagstukken. Ook leidde hij een exacte tweedimensionale oplossing af voor freatische grondwaterstroming naar een drain.

Edelman

dr. J.H. Edelman publiceerde in zijn proefschrift de formule voor stroming naar een volkomen kanaal in spanningswater.

de Glee

De formule van de Glee beschrijft de stijghoogteverlaging door grondwaterontrekking in een put uit een watervoerende laag die aan de bovenkant wordt afgesloten door een deklaag met watervoerende sloten.

Hemker

dr. C.J. (Kick) Hemker publiceerde in 1984 een artikel over analytische oplossingenop basis van matrixformules, waardoor stroming in meerdere watervoerede lagen met éen vergelijking kan worden beschreven.

Huisman

prof. ir. L. Huisman was een deskundige op het gebied van kunstmatige infiltratie ten behoeve van waterwinning. Hij schreef een handboek over putformules.

Maas

dr. ir. C. (Kees) Maas publiceert artikelen over praktijktoepassingen van analytische oplossingen. Waar nodig leidt hij nieuwe formules af, zoals een algemeen toepasbare formule voor grondwatergetijden en een beschrijving van de dikte an een regenwaterlens tussen twee watergangen.

Mazure

prof. dr. ir. J.P. Mazure publiceerde in 1936 een formule voor het effect van een peilverandering in open water op een aangrenzende watervoerende laag die aan de bovenkant wordt afgesloten door een deklaag met watervoerende sloten. Deze formule wordt nog veel gebruikt om een snelle inschatting te maken van het effect van een peilverandering op de omgeving.

Olsthoorn

prof. dr. ir. T. N. (Theo) Olsthoorn publiceert sinds de jaren zeventig over geohydrologische onderwerpen in vaktijdschriften als H2O en Stromingen. Zijn artikelen geven praktische methoden voor het toepassen van geohydrologische inzichten en formules. Naar zijn artikelen uit de jaren zeventig over anisotropie en porositeit worden nog regelmatig verwezen.

Veling

Ed Veling specialiseerde zich als wiskundige in analytische oplossingen van grondwaterstromingsvraagstukken. Hij werkte in de jaren tachtig aan het model FLOP waarmee stroombanen naar winningen werden berekend om intrekgebieden vast te stellen.

Verruijt

prof. dr. ir. A. (Arnold) Verruijt publiceerde een klassieke inleiding op het gebruik van analytische oplossingen in de geohydrologie.