Symen Hooghoudt

In het kort...

dr. S.B. (Symen) Hooghoudt publiceerde "de formule van Hooghoudt" die drainage van neerslag naar sloten beschrijft. Hij was de grondlegger van het drainageonderzoek in Nederland.
Eind jaren dertig verrichte Hooghoudt onderzoek naar het effect van normalisatie van beken op het grondwater, wat leidde tot het advies aan waterschap de Regge om stuwen te plaatsen. Hooghoudt kan daarmee als grondlegger van de verdrogingsbestrijding worden beschouwd.

Publicaties

1928 - Bijdrage tot de kennis van het Becquerel effect. Proefschrift. Uitgeverij De Waal, Groningen.

1936 - Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond, 4. Bepaling van den doorlaatfactor van den grond met behulp van pompproeven (z.g. boorgatenmethode). Verslagen landbouwkundige onderzoekingen 42B, 449-541.

1937 - Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond, 4. Bepaling van de doorlatendheid van gronden van de tweede soort;theorie en toepassingen van de kwantitatieve strooming van het water in ondiep gelegen grondlagen, vooral in verband met ontwateringgs- en infiltratievraagstuken. Verslagen landbouwkundige onderzoekingen 43B, 461-676.

1939(?) - Rapport betreffende onderzoekingen over den hinder van droogte, ondervonden op de gronden langs enkele beken in het "Waterschap de Regge" en de middelen hierin verbetering te brengen. Groningen : Bodemkundig instituut

1940 - Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond no. 7: Algemeene beschouwing van het probleem van de detailontwatering en de infiltratie door middel van parallel loopende drains, greppels, slooten en kanalen. Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations (ISSN 0372-6223 ; no. 46, 14 B). Algemeene Landsdrukkerij, 's-Gravenhage.

1950 - Rapport betreffende de bereikte grond- en beekwaterstanden van enkele gestuwde beken in het Waterschap de Regge. Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen

Wetenschappelijk werk

Symen Barend Hooghoudt werd geboren in 1901 en promoveerde in 1928. Hij werkte hij van 1929 tot 1953 bij het Bodemkundige Instituut te Groningen en legde daar de grondslag voor het drainageonderzoek in Nederland [1].

In 1931 bracht Hooghoudt een bezoek aan E. Desirens in Zurich, die onderzoek deed naar drainage van landbouwgronden. Desirens probeerde de grootte van bodemconstanten af te leiden op basis van veldproeven en eenvoudige drainageformules. Hij verrichte pionierswerk op het gebied van de boorgatmethode. Hooghoudt publiceerde in 1936 een sterk verbeterde theoretische onderbouwing bij de aanpak van Desirens, getoetst aan gegevens uit laboratoriumproeven.

In 1937 publiceerde Hooghoudt een drainageformule voor de opbolling in een perceel tussen twee parallelle sloten waarvan de bodem op geringe afstand boven de hydrologische basis ligt. In 1940 breidde hij zijn formule uit met het concept van de equivalentlaag. Dat is een correctie op de dikte van de watervoerende laag voor de weerstand door radiale stroming rondom sloten. Hierdoor kan ook gerekend worden aan situaties waarbij onder de sloten een dik watervoerend pakket aanwezig is. De uitgebreide formule van 1940 wordt aangeduid als de formule van Hooghoudt.

In de loop der jaren begeleidde Hooghoudt onderzoekers als L.F. Ernst, J.J. van Deemter en J.W. van Hoorn. Zij werkten de drainagtheorie verder uit, terwijl hooghoudt zich richtte op toepassing van drainage in de praktijk [2].

Hooghoudt overleed op 29 augustus 1953 [3].

Referenties

[1] Harmsen, K., 1990. Het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 1890-1990. Uitgegeven door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Haren.

[2] Peter A.C. Raats en Reinder A, Feddes, 2006. Contributions bij Jans Wesseling, Jan van Schilfgaarde, and Herman Bouwer to effectvie and responsible water management in agriculture. Agricultural Water Management 86 (2006) 9 - 29.

pdf[3] Het werk van dr. S.B. Hooghoudt in dienst van het landbouwkundig onderzoek. Rede uitgesproken door P. Bruin op de herdenkingsbijeenkomst van 1 oktober 1953.