Wiebe van der Molen

In het kort...

prof. dr. ir. W.H. (Wiebe) van der Molen heeft in de jaren zeventig in Wageningen tal van hydrologen opgeleid. Zijn dictaten uit die tijd geven een goed overzicht van rekentechnieken die in die tijd door hydrologen werden gebruikt om vraagstukken rondom landbouwkundige ontwatering op te lossen. In 1981 publiceerde hij in Telma een artikel over de berekening van hydrologische bufferzones rondom hoogveenreservaten.

Publicaties

1958 - The exchangeable cations in soils flooded with sea water. Staatsdrukkerij, 's-Gravenhage. Ook verschenen in de reeks Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen 63-17.

1971 - Agrohydrologie. Dictaat Landbouwhogeschool Wageningen.

1972 - Non steady groundwater flow. Dictaat Landbouwhogeschool Wageningen.

1973 - Beheer van grondwater voorraden. Dictaat Landbouwhogeschool Wageningen.

1981 - Ueber die Breite hydrologischer Schutzzonen um Naturschutzgebiete in Mooren. Telma, Bd. 11, pp 213-220. Overdruk verspreid als Mededeling van de Vakgroep Cultuurtechniek. Landbouwhogeschool no. 40.

1991 - A solution in closed form and a series solution to replace the tables for the thickness of the equivalent layer in Hooghoudt's drainspacing equation. Agricultural Water Management 19, pp.1-16

Wetenschappelijk werk

Wiebe Henderikus van der Molen promoveerde op 4 juli 1958 aan de Landbouwhogeschool in Wageningen op onderzoek naar zoute kwel in de Noordoostpolder. Zijn belangrijkste bevinding was, dat 80% van het zoute kwelwater direct in watergangen terecht komt en niet tot verzilting van landbouwgronden leidt [1].
Van der Molen was hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij heeft een groot aantal dictaten op het gebied van grondwaterstromingen (drainageproblemen) en agrohydrologie op zijn naam staan. Begin jaren tachtig deden studenten onder zijn leiding hydrologisch onderzoek aan de waterhuishouding van natuurgebieden.
In 1981 schreef hij een artikel in Telma met een analytische oplossing voor het berekenen van bufferzones rondon hoogveenreservaten.
In 1991 publiceerde hij samen met Jan Wesseling een formule om de dikte van de equivalentlaag in de formule van Hooghoudt te berekenen.

Referenties

[1] J.J. de Vries, 1982. Anderhalve eeuw hydrologisch onderzoek in Nederland. Overzicht van de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis van het water in Nederland tussen 1830 en 1980, beschouwd vanuit een geohydrologische gezichtshoek. Rodopi, Amsterdam.