Formule van Thiem

De formule van Thiem geeft het verschil s1-s2 in de verlaging van het grondwater op twee plekken in de nabijheid van een stationaire grondwateronttrekking met grootte Q.

verklaring symbolen

s1  : verlaging van het grondwater op afstand r1 (m)
r  : afstand tot de put (m)
Q0  : grootte van de constante onttrekking uit de put (m3/dag)
k  : doorlatendheid van het watervoerend pakket (m²/dag)
H  : dikte van de watervoerende laag (m

Rekenschema

De formule van Thiem geeft het verschil s1 - s2 in verlaging van het grondwater op twee afstanden r1 en r2 nabij een constante onttrekking Q uit een volkomen put in een watervoerende laag met een constante dikte H.

Thiem-Huisman

De randvoorwaarde dat H constant is geldt voor een afgesloten watervoerende laag (confined aquifer) maar in goede benadering ook voor een dik freatisch pakket, als de grondwaterverlaging door de put verwaarloosbaar klein is ten opzichte van de pakketdikte H.

Toepassing

Met de formule van Thiem is het mogelijk om op basis van twee gemeten stijghoogteverlagingen het doorlaatvermogen kH van de watervoerende laag te schatten. Bloemen (1972) geeft hiervan een praktijkvoorbeeld voor de grondwateronttrekking Het Klooster in de Achterhoek.

 

Bloemen 1973 verlaging DeGroeve
Verlaging van het grondwater door pompstation De Groeve (bloemen, 1970)

Achtergrond

De Duitser Adolph Thiem (1836-1908) was een van de grondleggers van de geohydrologie, samen met bekende namen als Henry Darcy en Arséne Dupuit en de Oostenrijker Philipp Forchheimer (1852-1933):

"Gesteld kan worden dat na Darcy's ontdekking van de lineaire relatie tussen grondwaterbeweging en de daarbij optredende weerstand, het met name Arséne J.E.J. Dupuit (1804-1866) in Frankrijk en Thiem in Duitsland geweest zijn, die in de tweede helft van de 19e eeuw de weg hebben gewezen naar de toepassing van Darcy's wet op horizontale stroming naar kanalen en putten en die voor de eenvoudigste gevallen ook een analytisch-mathematische oplossing hebben gegeven (o.a. Dupuit, 1863, Thiem, 1870)."(De Vries, 1980 p.61)

Referenties

Bloemen, G.W. (1970). De berekening met een waterbalansmodel van de daling van freatisch grondwater als gevolg van grondwaterwinning. Nota 758. Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen.

Dupuit, A.J.E.J. (1863). Etudes théoriques et pratiques sur le movement des eaux dans les caneaux découverts et à travers les terrains perméables. ee ed. Dunod, Paris. 364 p.

Huisman, L. (1972). Groundwater Recovery. Macmillan Press, London.

Thiem, A. (1870). Die Ergiebigkeit artesicher Bohrlocher, Schachtbrunnen und Filtergallerien. Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung.

Vries, J.J. de (1980). Anderhalve eeuw hydrologisch onderzoek in Nederland. Rodopi, Amsterdam.