Publicaties van L.F. Ernst

Landbouwproefstation Groningen (1951 - 1956)

1951 - Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond - no. 14: De grondwaterstroming tussen twee rechtlijnige, niet-evenwijdige watergangen. Landbouwproefstation Bodemkundig Instituut TNO, Groningen.

1953 - De verhoging van grondwaterstanden in het Waterschap van de Aa. Rapport over de onderzoekingen voor het waterschap "Stroomgebied van de Aa" (dl. 2). Groningen : Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut TNO.

1954 - Het berekenen van stationnaire grondwaterstromingen, welke in een verticaal vlak afgebeeld kunnen worden. Rapport van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. no. 4.

1955 - A new formula for the calculation of the permeability factor with the Auger Hole method. Onderzoek vanuit Bodemkundig Instituut TNO, Groningen.

1956 - Infiltratie in het Boven - Dommelgebied. Onderzoek vanuit Bodemkundig Instituut TNO, Groningen.

Instituut voor Waterhuishouding en Cultuurtechniek (1956 - 1984)

1957 - Invloed van de grondwaterstromingen op het zoutgehalte van oppervlakte en grondwater na afsluiting van de zeearmen in het Delta-gebied. ICW Nota 1

1957 - Bepaling van zoute kwel uit diepte en vorm van het zoutwaterfront. ICW Nota 16

1958 - Ontwatering van laaggelegen polders met sterke kwel door diepe putten in directe verbinding met open water. ICW Nota 2.

1959 - Verhoging van grondwaterstanden en vermindering van afvoer door opstuwing van beken. Mededeling ICW nr. 8.
Overdr. uit Verslagen Technische Bijeenkomsten 11-12 Versl. Meded. Comm. Hydrol. Onderz. T.N.O. No. 3 (1958)

1960 - High resistance to horizontal groundwater flow in coarse sediments due to faulting. Geologie en mijnbouw, nr 39, N.S.22, 67-85

1961 - De stroming van het grondwater in de omgeving van de voegen van gebakken drainbuizen. ICW Nota 118

1962 - Grondwaterstromingen in de verzadigde zone en hun berekening bij aanwezigheid van horizontale evenwijdige open leidingen. Proefschift Universiteit Utrecht. Ook uitgegeven in de reeks verslagen van landbouwkundige onderzoekingen nummer 67.15 bij Pudoc in Wageningen. De engelse ondertitel luidt: "Groundwater flow in the saturated zone and its calculations when horizontal parallel open conduits are present".

1962 - De invoering van correcties in hydrohypsenkaarten ten behoeve van de berekening van horizontale en verticale componenten van de stroming bij verschillen in dichtheid van het grondwater. ICW Nota 127

1962 - De stroming van het grondwater in de omgeving van poreuze drainbuizen of drainbuizen met een relatief groot aantal perforaties. ICW Nota 162

1962 - Verdeling van de grondwaterstroming naar sloten en buizen en het zoutgehalte van de afvoer bij polderpeilen beneden de gemiddelde zeespiegel. ICW Nota 266

1963 - De berekening van grondwaterstromingen tussen evenwijdige open leidingen. Mededeling ICW nr. 52

1964 - De ondergrondse toestroming van water naar een diepe zandwinningsput in het ruilverkavelingsgebied Kolderveen-Nijeveen. ICW Nota 262.

1964 - Gebruik van enige basisformules bij het kwelonderzoek in Nederlandse polders in afhankelijkheid van beschikbare gegevens. ICW Nota 267.

1965 - Waterwinning uit diepe putten, welke door zandzuigen zijn ontstaan. ICW Nota 325.

1966 - Wateronttrekking door diepe putten. ICW Nota 363.

1967 - Veranderingen in waterverbruik door gewassen op zandgrond tengevolge van veranderingen in grondwaterstand. ICW Nota 421.

1969 - Determination of storage coefficients from observation of groundwater levels. Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 87. Overdruk uit Water in the unsaturated zone. Symposium. Proceedings UNESCO-IASH, blz. 966-989.

1969 - Groundwater flow in the Netherlands Delta area and its influence on the salt balance of the future Lake Zeeland. Technical bulletin van het Institute for land and water management research no. 64. Overdruk uit Journal of hydrology jrg 8, blz. 137-172.

1970 - Drainage van een dik, homogeen doorlatend grondpakket door middel van diepe putten. ICW Nota 575.

1970 - Stroomgebieden, wegzijgings- en kwelgebieden in het waterschap Noord-Limburg en de aangrenzende gronden langs de Maas. ICW Nota 740.

1970 - A geohydrologic study of East Gelderland : Netherlands. Verspreide overdrukken van het Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding nr. 115. Overdruk uit Geologie en mijnbouw, jrg. 49 nr. 6, blz. 457-488

1971 - Analysis of groundwater flow to deep wells in areas with a non - linear function for the subsurface drainage. Technical bulletin van het Institute for land and water management research nr. 75. Overdruk uit Journal of hydrology, jrg. 14, blz. 158-180

1971 - Water- en zoutoverlast gezien in relatie tot de verbreding en verdieping van het kanaal van Gent naar Terneuzen. ICW Nota 627

1972 - Formules voor de grondwaterstroming bij infiltratie van water vanuit opgestuwde open leidingen. ICW Nota 680

1972 - Veranderingen in de grondwaterstroming door opstuwing van consequente waterlopen. ICW Nota 715

1972 - De grondwaterstroming naar diepe putten bij twee watervoerende lagen in een concentrisch binnengebied met droge sloten. ICW Nota 660

1973 - De bepaling van de transporttijd van het grondwater bij stroming in de verzadigde zone. ICW Nota 755

1974 - Formulae for the groundwater flow in areas with sub-irrigation by means of open conduits with a raised water level. ICW Nota 789.

1975 - Formulae for the groundwater flow in areas with sub-irrigation by means of open conduits with a raised water level. Verspreide overdrukken van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding nr. 178

1978 - Drainage of undulating sandy soils with high groundwater tables. Technical bulletin van het Institute for land and water management research (ICW) no. 106. Overdruk uit Journal of hydrology vol. 39, blz. 1-50

1979 - Invloed van grondwateronttrekking voor beregening en drinkwater op de grondwaterstand. ICW Nota 1116.

1979 - Hydrologisch onderzoek van het Fochtelooerveen-Kolonieveld. ICW Nota.

1979 - Groundwater flow to a deep well near a rectilinear channel. Technical bulletin / Institute for Land and Water Management Research (no. 113). Overdruk ui Journal of hydrology 42 (1979) p. 129-146

1979 - Second and third degree equations for the determination of the spacing between parallel drainage channels. ICW Nota 896.

1981 - Grondwaterstandsfluctuaties en bergingscoefficienten in het Fochtelooerveen. ICW Nota 1297.

1983 - Wegzijging en kwel : de grondwaterstroming van hogere naar lagere gebieden. ICW Rapport nr. 7

1984 - Een prognose van het effect van een peilverhoging in het Philippinekanaal (Zeeland) op de grondwaterstand in de aangrenzende polders. ICW Rapport nr. 11