Kees Wit

In het kort...

ing. K.E. (Kees) Wit was werkzaam bij het ICW en het Staring Centrum. Hij deed hydrogeologisch onderzoek waarbij toepassing van eenvoudige analytische berekeningen een grote rol speelde. Zijn publicaties laten zien hoe je op basis van een grondige veldkennis met eenvoudige formules inzicht kunt geven in de hydrogeologie van een gebied.
In de jaren zestig deed hij hydrogeologisch onderzoek samen met N.A. de Ridder. Tijdens de jaren zeventig en tachtig onderzocht hij de hydrologie van grotere gebieden. Kenmerkend voor zijn latere werk is het verklaren van gebiedseigenschappen vanuit de waterbalans.

Publicaties

1963 - Bepaling van de hydrologische bodemconstanten uit de voortplanting van de getijbewegingen in de polder "De Oude Korendijk". ICW Nota 191.

1963 - Gemiddelde stijghoogten van het grondwater en een berekening van de kwel en het zoutbezwaar in de polder "De Oude Korendijk". ICW Nota 192.

1991 - Relatie tussen oppervlakte- en grondwater in de provincie Drenthe. Rapport DLO Staring Centrum 134 (met Harry Massop en J.G. te Beest).

1995 - Modelstudie waterhuishouding Fochteloerveen : systeemverkenning en resultaten meetprogramma. Rapport DLO Staring Centrum 347 (Met Harry Massop en Jacques Peerboom).

Veldhydroloog

ing K.E. (Kees) Wit werkte zijn hele carriére bij Het ICW. Zijn publicaties bestrijken de periode 1961 tot en met 1995.

Jaco van der Gaast, die indertijd werd aangenomen bij het Staring Centrum om het veldwerk voor het onderzoek in het Fochteloerveen te doen, vertelde dat de velddagen samen met Kees Wit wat hem betreft tot de hoogtepunten van het onderzoek behoorden. Inspirerend was de wijze waarop Kees Wit door het combineren van veldwaarnemingen en systeemkennis tot bruikbare inzichten kwam, zonder gebruik van complexe numerieke modellen.

Uitgebreide literatuurlijst

Instituut voor Waterhuishouding en Cultuurtechniek (1961 - 1988)

1961 - De formatieconstanten in het Prunjegebied (Schouwen) berekend uit pompproeven. ICW Nota 100 (samen met N.A. de Ridder).

1962 - Stijghoogtemetingen van het diepe grondwater in de polder "De Oude Korendijk" (Hoeksewaard). ICW Nota 150.

1963 - Bepaling van de hydrologische bodemconstanten uit de voortplanting van de getijbewegingen in de polder "De Oude Korendijk". ICW Nota 191.

1963 - Bepaling van enige hydrologische bodemconstanten in de polder "De Oude Korendijk" : uit metingen in ongeroerde monsters. ICW Nota 189.

1963 - De hydrologische bodemconstanten in de polder "De Oude Korendijk" berekend uit pompproeven en laboratoriummetingen in ongeroerde monsters. ICW Nota 190.

1963 - Gemiddelde stijghoogten van het grondwater en een berekening van de kwel en het zoutbezwaar in de polder "De Oude Korendijk". ICW Nota 192.

1966 - Geohydrologisch onderzoek naar de te verwachten grondwaterstandsverlaging in de omgeving van een door de N.V. Waterleiding Oostelijk Gelderland te stichten pompstation in Baak, gemeente Steenderen. ICW Nota 329 (samen met N.A. de Ridder).

1970 - Verziltingsonderzoek in de Krekerakpolder in verband met de uitvoering van kunstwerken ten behoeve van de Schelde-Rijn verbinding. ICW Nota 578 (met M. Wijnsma).

1974 - Hydrologisch onderzoek in Midden-West Nederland. ICW Nota 792.

1975 - De invloed van de invoering van gedifferentieerde peilen in de Haarlemmermmer op de kwel en het CL-gehalte van het polderwater. ICW Nota 848.

1975 - Vertikale weerstand van het afdekkend pakket in Midden-West Nederland. ICW Nota 879.

1975 - De consequenties van een wateronttrekking in de gemeente Westkapelle ten aanzien van de waterhuishouding van de aangrenzende landbouwgronden. ICW Nota 880 (met Ben van der Weerd).

1975 - Bepaling van de vertikale weerstand (C - waarde) op het proefperceel A te Fikkersdries. ICW Nota 888 (met M. Wijnsma).

1976 - Consequenties van het bemalingsplan "onbemalen landen" ten aanzien van de kwel, chloridegehalte van het polderwater en de waterhuishouding in enige aangrenzende natuurterreinen. ICW Nota 919.

1980 - Geohydrologisch onderzoek in het Zwanenwater (Noord-Holland). ICW Nota 1179 (met M. Wijnsma).

1980 - Een hydrologische beschouwing over de gesteldheid van de ondergrond in Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal. ICW Nota 1229.

1983 - Berekening van de kanaalweerstand van de Zuid-Willemsvaart in het traject Den Dungen - Erp. ICW Nota 1427

1983 - Berekening van een toename van de kwel in de polder de Baarsdorpermeer als gevolg van polderpeilverlaging. ICW Nota 1430 (met E. van Rees Vellinga)

1984 - Hydrologische bodemconstanten verkregen uit een pompproef in de omgeving van Berlicum. ICW Nota1551 (met J.G. te Beest).

1985 - De mogelijke invloed voor de landbouw van de voorgenomen verbeteringen van de Zuid-Willemsvaart. ICW Nota 1691 (met E. van Rees Vellinga en J.G. te Beest).

1985 - Geohydrologisch onderzoek in de omgeving van Herkenbosch. ICW Nota1624 (met E. van Rees Vellinga en M. Wijnsma).

1986 - Hydrologisch onderzoek in het Zuidelijk Peelgebied. ICW Nota 1691

1987 - Hydrologische en bodemfysische parameters in de omgeving van het hoofdkanaal van de Twenthekanalen (Traject Eefde - Lochem). ICW Nota 1751 (met Harry Massop en J.G. te Beest).

1987 - Waterbalansonderzoek Maarsseveensche Plassen. ICW Nota 1884 (met Harry Massop en M. Wijnsma).

1987 - Berekening van een toename van de kwel en de Cl-, N- en P- belasting in de Wogmeer als gevolg van een polderpeilverlaging. ICW Nota 1827 (met Harry Massop en J.G. te Beest).

1988 - Berekening van de wegzijging uit het hoofdkanaal van de Twenthekanalen (trajekt Eefde - Lochem). ICW Nota 1884 (met Harry Massop en J.G. te Beest).

Staring Centrum (1990 - 1995)

1990 - Effecten van een voorgenomen uitbreiding van een ontgronding te Liessel op de waterhuishouding in de aangrenzende gebieden. Rapport DLO Staring Centrum 117 (met Harry Massop en J.G. te Beest).

1991- Effecten van grondwaterstandsdalingen op de hydrologische situatie in de natuurgebieden Tuspeel en Heelderpeel. Rapport DLO Staring Centrum 129 (met Harry Massop en J.G. te Beest).

1991 - Relatie tussen oppervlakte- en grondwater in de provincie Drenthe. Rapport DLO Staring Centrum 134 (met Harry Massop en J.G. te Beest).

1995 - Modelstudie waterhuishouding Fochteloerveen : systeemverkenning en resultaten meetprogramma. Rapport DLO Staring Centrum 347 (Met Harry Massop en Jacques Peerboom).

Als co-auteur

1962 - N.A. de Ridder en K.E. Wit. Resultaten van de bepaling van enige hydrologische bodemconstanten in een infiltratie-proefveld van de ruilverkaveling Steenwijksmoer. ICW Nota 143.

1965 - N.A. de Ridder en K.E. Wit. Onderzoek naar de mogelijkheid tot grondwaterwinning in de omgeving van Winterswijk ten behoeve van de N.V. Bontweverij De Batavier. ICW Nota 327.

1967 - N.A. de Ridder en K.E. Wit. Seepage flow analyses of a small polder in the South - western part of the Netherlands. Journal of Hydrology 5(1967) 47-57.

1972 - M. Wijnsma en K.E. Wit. Onderzoek naar de kwel en het zoutbezwaar in het zuidelijke deel van de Twiskepolder. ICW Nota 655.

1981 - H. Witt, E. van Rees Vellinga en K.E. Wit. Toename en afname door grondwaterstroming van chloride, stikstof en fosfaat in de ondergrond van Hollands Noorderkwartier. ICW Nota 1285.

1981 - M. Winsma, K.E. Wit en E. van Rees Vellinga. Isohypsen- en drukverschillenkaarten van het grondwater in Noord-Holland benoorden het IJ. ICW Nota 1244.

1981 - A.H. Ryhiner en K.E. Wit. Waterbalansen oppervlakte- en grondwater voor een aantal polders in Noord-Holland benoorden het IJ. ICW Nota 1262.

1981 - E. van Rees Vellinga, C.G. Toussaint en K.E. Wit. Water quality and hydrology in a coastal region of the Netherlands. Journal of Hydrology 50 (1981) p. 107-127.

1982 - H. Witt en K.E. Wit. Het verziltingsproces in de ondergrond van Noord-Holland. ICW Nota 1323.

1982 - E. van Rees Vellinga, H. Witt en K.E. Witt. Bodemconstanten in de omgeving van de Zuid-Willemsvaart tussen 's Hertogenbosch en Donk. ICW Nota 1379.

1992 - J.G. te Beest en K.E. Wit. Gevolgen van maatregelen om hydrologische effecten van een ontgronding te Liessel te compenseren. Rapport DLO Staring Centrum 220.

1993 - H.T.L. Massop en K.E. Wit. Relatie tussen kwel- en wegzijgingsgebieden in het landinrichtingsproject Roden - Norg. Rapport DLO Staring Centrum 221.