afvoer en drainage

Van oudsher werden lagere gronden intensiever ontwaterd dan hogere gronden. Daardoor bestond er een relatie tussen de grondwatertrap, slootafvoer en drainageweerstand van een gebied. Doordat op grote schaal perceelsdrainage is aangelegd is dit verband in het huidige landschap niet meer zo duidelijk meer aanwezig.

doorwerking van ingrepen in het grondwater

Met formules en modellen is vrij betrouwbaar te berekenen hoe de stijghoogte van het diepe grondwater zal veranderen door ingrepen. Het bepalen van de doorwerking op het ondiepe grondwater is maatwerk, maar algemene vuistregels zijn wel te geven.

radiale stroming naar een waterloop

de afstand waarover stroombanen toebuigen naar een ondiepe watergang is gelijk aan de dikte D van het watervoerend pakket

intreeweerstand van buisdrainage

De intreeweerstand van buisdrainage is omgekeerd evenredig met de doorlaatfactor k van de omringende grond en ligt tussen 0,005 dagen/m voor grof metselzand (k=80 m/dag) en 250 dagen/m voor zeer slecht doorlatende zavel (k=0,003 m/dag).