doorlatendheid k

De doorlatendheid van gronden in Nederland ligt tussen 0.0001 m/dag voor nauwelijks doorlatende zware klei en 100.000 m/dag voor grind. Voor zandgronden ligt de k-waarde tussen 0,5 en 250 m/dag.

bergingscoëfficient van zand

De bergingscoëfficient van een freatisch pakket is afhankelijk van de diepte van de grondwaterstand onder maaiveld. Waarden voor zandgronden liggen tussen 0,02 en 0,20.

effectieve porositeit

In zandgronden is de effectieve porositeit gelijk aan de totale porositeit. Deze varieert in Nederlandse zandgronden binnen zeer nauwe grenzen rond 0,38.