drainageproef Prinsenbos

Ondergrondparamters kunnen worden bepaald door het uitvoeren van een veldproef. In de drainageproef in het Prinsenbos zijn doorlaatvermogen, bergingscoëfficient en intreeweerstand bepaald.

opbolling onder een hoogveen

De opbolling onder een veengebied is afhankelijk van infiltratie van water naar de ondergrond. Hoeveel wegzijging is nodig om de gemeten opbolling te bereiken?

diepe kwel aan maaiveld

Veel natuurgebieden zijn afhankelijk van kwel uit de diepe ondergrond. Welke kenmerken van het grondwatersysteem bepalen of het kwelwater uit de ondergrond de het natuurgebied ook bereikt?

zoet water in de duinvoet

In de duinen vormt zich door een neerslag een zoetwaterbel die zich goed leent voor het winnen van drinkwater. Volgens Frank van Zwol kun je dit water gebruiken om te overleven op een eiland in zee.

invloedsafstand van een kleine ontrekking

Bij een kleine grondwateronttrekking bereikt de verlaging een maximale waarde bij een bepaalde kD. Die eigenschap is te gebruiken om te bepalen wat de maximale invloedsafstand zal zijn van een kleine onttrekking in een bepaalde regio.

Reistijd naar een peilbuis

In Nederland worden grondwaterkwaliteitsmonsters genomen in enkele honderden peilbuizen verspreid over het land. Mogen we aannemen dat monsters op eenzelfde diepte ook al even lang onderweg zijn?